Wirada Blog

Witty tagline

มี กับ ไม่มี ที่แท้ คือ สิ่งเดียวกัน คือ ไม่มี

November 7th, 2017

โลกธรรมมันเป็นคู่ๆคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ แท้จริง ก็เหมือน ความร้อนกับความหนาว ที่จริงคือสิ่งเดียวกัน คือ อุณหภูมิมากน้อย รวยจน ก็แค่มีเงินมากน้อย ยศศักดิ์ก็อุปโลกขึ้นมาตามอำนาจหน้าที่ หมดเวลา หมดหน้าที่ ก็หมดประโยขน์ สรรเสริญนินทา ก็แค่ความนิยมเป็นบวกเป็นลบ ก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้น และสุขทุกข์ล่ะ พระท่านก็ว่าเป็นเรื่องเดียวกันอีกเหมือนกัน ทุกข์มาก กับ ทุกข์น้อย

มีลาภ เสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ หรือความนิยมจะเป็นบวกเป็นลบ ก็เรื่องเดียวกัน พื้นฐานจริงๆก็คือ ไม่มี คือ เริ่มจากศูนย์ เราเกิดมา มีอะไรมั่งล่ะ ไม่มีสักอย่าง ยกเว้น ทุกข์ มีมาแต่ต้น สุขเป็นสมมติ ทุกข์เป็นของจริง ทุกขอริยสัจจัง สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา ว่าโดยย่อ อุปปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เป็นของจริง คืออุปปาทานขันธ์ ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน นั่นคือทุกข์

ถ้ามองว่าทุกข์มากทุกข์น้อยล่ะ ทุกข์มากๆ ก็คือยึดมากๆ ทุกข์น้อยๆ ก็คือ ยึดน้อยๆ ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ แท้จริง มีทุกข์ กับไม่มีทุกข์ ก็คือสิ่งเดียวกัน คือ ไม่มี ไม่มีอะไร คือไม่มีอุปปาทาน

ร้อนเย็น เป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่ปริมาณของพลังงานความร้อน
รวยจน เป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่ปริมาณเงิน
ทุกข์สุข ก็เป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่ปริมาณของอุปปาทานความยึดมั่นถือมั่น ยิ่งมีมากก็ทุกข์มาก มีน้อยก็ทุกข์น้อย

จะลดอุปปาทานล่ะ ทำอย่างไร ? ตัณหาเป็นบ่อเกิดของอุปปาทาน อยากลดอุปปาทาน ก็ต้องลดตัณหา … ไม่มีตัณหา ก็ไม่มีอุปปาทาน ไม่มีอุปปาทาน ก็ไม่มีทุกข์

 

 

Bad Behavior has blocked 56 access attempts in the last 7 days.

Business Broker