Wirada Blog

Witty tagline

ละกิเลส ทำอย่างไร

April 23rd, 2018

ถาม
การที่จะพ้นทุกข์ ใครก็รู้ว่าต้องละกิเลส แต่จะละยังไงล่ะ ดูเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน ไกลตัวเหลือเกิน ต้องใช้ทั้งปัญญาและบารมีสั่งสมกี่อสงไขยก็ไม่รู้
ช่างโชคดีเหลือเกินที่เราเกิดมาในพระพุทธศาสนา ท่านสอนง่ายๆ ละกิเลส ทำได้ แค่ให้ทาน รักษาศีล และภาวนา รู้จักทุกข์ รู้จักนิพพาน เจริญมรรค วนรอบจนพ้นทุกข์ แต่นั้นแหละ … แต่ว่า . ช่วย อธิบายให้เข้าใจง่ายๆสักนิดเถิดนะ ขอรับ

ตอบ
ก็พอจะอธิบายได้อยู่นะ กล่าวคือ คนเราน่ะ ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจมอยู่ในกองทุกข์
ท่านเปรียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำ แต่ไม่เห็นน้ำ ไม่รู้ตัวว่าอยู่ในน้ำ คนเราเองก็เหมือนกัน อยู่ในกองทุกข์ แต่ไม่รู้ตัวหรอกว่าตนอยู่ในกองทุกข์
ดังนั้น จะละกิเลสได้ ก้าวแรกของเราก็คือ ต้องรู้ ว่า เราอยู่ในกองทุกข์ นั่นล่ะ ทุกขอริยสัจ และหน้าที่ของเราก็คือ รู้ เรียนรู้ ทำความรู้จัก เข้าใจ เห็นแจ้ง
นั่นคือ รู้ทุกข์

ถาม
ทุกข์คืออะไรหรือ ขอรับ

ตอบ
พระท่านว่า
ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งไม่ชอบใจเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ฯลฯ
สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันทาทุกขา ว่าโดยย่อ อุปปาทานขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวทุกข์
เสยถีทัง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
รูปูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป
เวทนูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา
สังขารูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร
วิญญาณูปานานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ
เพื่อให้กำหนดรู้อุปปาทานขันธ์เหล่านี้เอง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่า
รูปังอนิจจัง รูปไม่เที่ยง เวทนาอนิจจา เวทนาไม่เที่ยง สัญญาอนิจจา สัญญาไม่เที่ยง สังขาราอนิจจา สังขารไม่เที่ยง วิญญานังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยง
รูปังอนัตตา รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาอนัตตา เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาอนัตตา สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขาราอนัตตา สังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญานังอนัตตา วิญญาณไม่ใช่ตัวตน

สัพเพสังขารา อนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สัพเพธัมมา อนัตตา ติ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้

เข้าใจแล้วใช่ไหม

ถาม
หากว่าตามปริญัติ เรื่องทุกข์ ก็เป็นไปตามนั้น แต่หากกล่าวถึงการ ปฎิบัติล่ะ จะให้ทำอย่างไร จึงจะรู้ทุกข์ ขอรับ

ตอบ
จะรู้ทุกข์โดยการปฎิบัติน่ะหรือ พระท่านสอนให้ทำสมาธิไงล่ะ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ หายใจเข้า หายใจออก เป็นอย่างไร สังเกตสิ ทำไปเรื่อยๆ ทำเป็นประจำ สักวันเราคงเห็นตามจริงจนได้ ว่ามันหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกมันไม่เที่ยง มันเป็นอนิจจัง หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเป็นไปตามธรรมชาติ มันเป็นของมันเอง มันเป็นอนัตตา พอเราบังคับมันก็อึดอัด บังคับไม่ได้ มันเป็นทุกข์ ลมหายใจ เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิด ให้เราฝึกปล่อยวาง ตั้งตนเป็นผู้ดู อย่างอื่นไม่ต้องสนใจ งานอื่นไม่เอา ขอห้านาทีสิบนาทีนี้ ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียว ทำแบบนี้บ่อยๆ เรื่อยๆ สักวันคงเห็นจริง รู้จักทุกข์กับเขาได้

ถาม
แค่หายใจเข้า หายใจออกนี่ก็เรียกว่าทุกข์แล้วหรือ ขอรับ

ตอบ
#อีโมไอค่อน เฟสปาล์ม

Comments are closed.

 

WHAT's NEW?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

Important links

sNews Single file CMS

Solucija Information Architecture, CSS

360 Web Design Accessible Web Design

 

Bad Behavior has blocked 18 access attempts in the last 7 days.